ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania wydziału Środowiska i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-08-17 15:43:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania wydziału :
1.         prowadzenie spraw związanych z ograniczeniem lub zakazem używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych ciekach lub zbiornikach wodnych, jeżeli jest to konieczne do utrzymania środowiska we właściwym stanie,
2.         wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
3.         wydawanie decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia pozwoleń w określonym czasie pomiarów wielkości emisji,
4.         wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
5.         wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych,
6.         wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu dla jednostek organizacyjnych określających dopuszczalny poziom hałasu przenikający do środowiska, jeżeli hałas w środowisku przekracza dopuszczalny poziom,
7.         dokonywanie pomiarów akustycznych na podstawie pomiarów poziomu hałasu w środowisku,
8.         przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a podlega zgłoszeniu,
9.         wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów
10.      wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów,
11.      wydawanie zezwoleń prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,
12.      prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
13.      wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów,
14.      wydawanie decyzji na zamkniecie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
15.      naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
16.      tworzenie w drodze uchwały obszaru ograniczonego użytkowania dla obiektów zaliczonych do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,
17.      prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
18.      występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
19.      współdziałanie i współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska,
20.      ustalanie linii brzegowej dla wód żeglownych oraz morskich wód wewnętrznych,
21.      rozstrzyganie sporów o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyległymi do tych wód,
22.      prowadzenie postępowania mającego na celu zakazanie lub ograniczenie korzystania z wód,
23.      wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych przez osoby fizyczne i prawne wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód,
24.      wydawanie decyzji na rozbiórkę urządzeń wodnych wykonywanych bez pozwolenia
prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową,
25.      wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt państwa, za zwrotem części kosztów, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych wsi,
26.      sprawowanie nadzoru i kontroli nad gminnymi spółkami wodnymi,
27.      nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
28.      wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na zalesienie gruntów ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla właścicieli lub użytkowników wieczystych tych gruntów, jako dotacji z budżetu państwa,
29.      zlecanie sporządzenia planu urządzenia lasów lub uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych oraz nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów,
30.      wydzierżawianie obwodów łowieckich, naliczanie czynszu dzierżawczego
31.      wydawanie decyzji o możliwości pozyskiwania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnym z uproszczonym planem urządzenia lasu,
32.      wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi lasu nie będącego własnością Skarbu Państwa wykonania zadań określonych w uproszczonym planie urządzenia lasu,
33.      wydawanie decyzji przekazującej w zarząd Lasów Państwowych grunty nie stanowiące własności Skarbu Państwa przeznaczone do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
34.      wydawanie decyzji z zakresu ochrony gruntów rolnych,
35.      wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania terenu,
36.      wydawanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew z terenów stanowiących własność gmin
37.      wydawanie zezwoleń dotyczących posiadania i hodowania lub utrzymywania chartów rasowych,
38.      wydawanie kart wędkarskich,
39.      prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
40.      wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych,
41.      wykonywanie czynności związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3,
42.      obsługa Starosty, jako organu pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej, o ile nie zostały one zastrzeżone dla marszałków lub ministra właściwego do spraw środowiska,
43.      sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z zatwierdzanie projektów i dokumentacji hydrologicznej dotyczącej ujęć wodnych o wydajnościach nie przekraczających 50 m3/h,
44.      bilansowanie zasobów kopalin
45.      nadzór nad projektowaniem i dokumentowaniem prac oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych
46.      gromadzenie i archiwizowanie danych geologicznych
47.      gromadzenie danych o wykonywanych otworach wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi
48.      prowadzenie spraw z zakresu zadań i kompetencji Starosty wynikających z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
49.      wydawanie postanowień opiniujących decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
50.      wydawanie zaświadczeń o statusie działki w kontekście uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Żałobniak Data wytworzenia informacji: 2011-08-17 15:43:53
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak Data wprowadzenia do BIP 2011-08-17 15:43:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-08-17 15:44:01
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Wajda-Fedyna Data ostatniej zmiany: 2017-03-21 11:13:06
Artykuł był wyświetlony: 1774 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu