ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-03-24 11:10:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania wydziału:
1)  załatwianie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją szkół i placówek oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu;
2)  prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki w szkołach;
3)  przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych;
4)  prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych, a w szczególności:
a) prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów i higieny pracy pracowników i uczniów, dotyczących bezpieczeństwa
c) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki;           
5) opiniowanie projektów arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych oraz aneksów do nich;
6) organizacja konkursu wyłaniającego kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;
7) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki oraz odwoływaniem dyrektora ze stanowiska;
8) przygotowanie projektu opinii w sprawie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły osoby zajmującej stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze;
9) przygotowanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
10) kontrola prawidłowości prowadzenia przez szkołę lub placówkę oświatową dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy;
11) przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania;
12) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły publicznej;
13) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
a) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
b) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji;
14) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
15) przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji szkołom niepublicznym i placówkom oświatowym;
16) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć, w szczególnych okresach roku szkolnego;
17) opracowywanie propozycji regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zmian w regulaminie;
18) przygotowywanie projektu oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora;
19) opracowywanie propozycji kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze;
20) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dzieciom i młodzieży form kształcenia specjalnego;
21) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
22) prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem do innej szkoły nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, w razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami, odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły;
23) nadzorowanie postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektora szkoły w zakresie nadawania nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego;
24) prowadzenie spraw związanych z podjęciem przez nauczyciela pracy w innych szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
25) przygotowywanie projektów porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu przyjęcia bądź przekazania zadań prowadzenia szkół i placówek;
26) przygotowywanie projektów uchwał o założeniu, przekształceniu i likwidacji szkół i placówek;
27) opracowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny; 
28) prowadzenie spraw związanych z analizą średnich wynagrodzeń nauczycieli;
29) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom stypendiów Starosty;
30) przygotowywanie sprawozdań zbiorczych – System Informacji Oświatowej; 
31) kierowanie uczniów do szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
32) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji szkołom i placówkom oświatowym w ramach rządowych programów;
33) przygotowywanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
34) przygotowywanie wniosków o zwiększenie subwencji oświatowej;
35) weryfikacja zadań oświatowych do naliczenia subwencji oświatowej.
36) udział w prowadzeniu zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem bazy szkół i placówek oświatowych;                                                                                             
37) współdziałanie z powiatowym Urzędem Pracy i Powiatowa Radą zatrudnienia w zakresie planowania kierunków kształcenia;                                     
38) współpraca ze wszystkimi typami szkół z terenu powiatu;                                   
39) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej;
40) koordynacja i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu średzkiego z zakresu pomocy społecznej;
41) współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej w powiecie;                                                        
42) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem, łączeniem, podziałem i likwidacją powiatowych instytucji kultury;
43) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;
44) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań powiatowej biblioteki publicznej;
45) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno – prawnej, prowadzenie rejestru               powiatowych instytucji kultury;
46) prowadzenie spraw związanych z powołaniem lub odwołaniem dyrektora powiatowej instytucji kultury.                                                           
47) sporządzanie i aktualizacja powiatowego programu opieki nad zabytkami;                
48) prowadzenie spraw związanych ze społecznymi opiekunami zabytków;                    
49) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie kultury i ochrony zabytków;                  
50) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego;
51) gromadzenie danych o stanie zdrowia ludności powiatu i dokonywanie analiz w celu prognozowania strategii rozwoju ochrony zdrowia;
52) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
53) prowadzenie spraw w zakresie promocji zdrowia;
54) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami prowadzącymi statutową działalność w zakresie ochrony zdrowi i pomocy społecznej;   
55) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 
56) załatwianie skarg i interwencji w zakresie oświaty, kultury, zdrowia i pomocy społecznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Żałobniak Data wytworzenia informacji: 2011-03-24 11:10:10
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak Data wprowadzenia do BIP 2011-03-24 11:10:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-03-24 11:10:20
Osoba, która zmieniła informację: Aleksandra Sadowska Data ostatniej zmiany: 2016-08-02 13:36:55
Artykuł był wyświetlony: 1688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu