Zadania wydziału - Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-03-24 11:17:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji – Kierownik [SOiK]
 
 • prowadzi informatyczną bazę danych pojazdów,
 • rejestruje i wyrejestrowuje pojazdy,
 • wydaje wtórniki dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych,
 • przyjmuje zawiadomienia o zbyciu pojazdów,
 • dokonuje wymiany dowodów rejestracyjnych, z uwagi na brak miejsca na wpisy terminów następnego badania technicznego,
 • zwraca właścicielom dowody rejestracyjne zatrzymane przez Policję - po ustaniu przyczyn zatrzymania,
 • dokonuje zmian danych zamieszczonych w dowodach rejestracyjnych,
 • wydaje decyzje o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz wydaje zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczek znamionowych zastępczych w drodze decyzji,
 • wydaje decyzje administracyjne o rejestracji pojazdów,
 • potwierdza dane o rejestracji pojazdów,
 • udostępnia dane o pojazdach,
 • podejmuje działania związane z modernizacją programu rejestracji pojazdów, stosownie do zmian przepisów prawnych,
 • sporządza i przekazuje comiesięczne informacje o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach do gmin oraz do naczelnika urzędu skarbowego,
 • przesyła na bieżąco do Instytutu Transportu Samochodowego uwierzytelnione kopie dokumentów, służących do opracowania katalogu marek i typów pojazdów,
 • przesyła na bieżąco do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zawiadomienia o wynikach kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • podejmuje działania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w celu bieżącego zaopatrzenia w tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne oraz prowadzi ich dystrybucję,
 • przesyła na bieżąco do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania o zarejestrowanych pojazdach,
 • sporządza wykaz pojazdów do UE,
 • dokonuje rozliczenia pobieranych opłat ewidencyjnych
 • prowadzi informatyczną bazę danych kierowców,
 • nadaje uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi,
 • wydaje międzynarodowe prawa jazdy,
 • wydaje pozwolenia do kierowania tramwajem,
 • wydaje wtórniki dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
 • generuje i wydaje profile kandydatom na kierowców (PKK),
 • wydaje decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • wydaje decyzje o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi,
 • zwraca zatrzymane prawa jazdy,
 • wydaje kopie dokumentów z akt kierowców,
 • potwierdza i udostępnia dane kierowców,
 • kieruje kierowców na badania lekarskie i psychologiczne,
 • dokonuje wpisów potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego,
 • kieruje kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.
 • wydaje zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz do przewozu wartości pieniężnych
 • udziela, odmawia udzielenia, zmienia lub cofa licencje / zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy,
 • przyjmowanie zawiadomień o zmianach danych w wydanych licencjach i zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 • wydaje lub odmawia wydania zaświadczeń i wypisów na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy,
 • sporządzanie i przesyłanie ministrowi właściwemu ds. transportu informacji dotyczącej liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń.
 • Wykonywanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia.
 • wydaje upoważnienia jednostkom gospodarczym do dokonywania badań technicznych pojazdów,
 • wydaje i cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 • sprawuje nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów,
 • prowadzi rejestr ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców oraz ewidencje zatrudnionych w nich instruktorów  i wykładowców,
 • dokonuje wpisów i skreśleń osób w ewidencji instruktorów,
 • wydaje legitymacje instruktorom na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców,
 • sprawuje nadzór w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców,
 • w przypadku gdy część infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców, znajduje się na terenie innego powiatu, starosta, dokonując wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, informuje starostów, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka,                     o fakcie dokonania wpisu, przesyłając informację na temat tej infrastruktury i jej lokalizacji.
 • wydaje przedsiębiorcą prowadzącym ośrodek szkolenia kierowców poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D,
 • kontroluje ośrodki szkolenia kierowców, a w przypadku kontrolą jest objęta infrastruktura ośrodka szkolenia kierowców prowadzonego przez przedsiębiorcę wpisanego na terenie innego powiatu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, starosta dokonujący kontroli przesyła ten protokół, organowi prowadzącemu rejestr, w którym ten przedsiębiorca jest wpisany.
 • dokonuje  analizy statystycznej dotyczących zdawalności w ośrodkach szkolenia kierowców
 
z zakresu spraw zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich:
1)    nadzór nad stowarzyszeniami,
2)    załatwianie spraw związanych z wprowadzeniem przez radę powiatu zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części,
3)    współpraca z kościołami, związkami wyznaniowymi i stowarzyszeniami wyznaniowymi,
4)    realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie obrony cywilnej,
5)    określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze,
6)    monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
7)    zarządzanie w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
8)    opracowywanie powiatowych planów ochrony cywilnej,
9)  szacowanie strat w sytuacji wystąpienia kryzysu oraz programowanie procesu odbudowy,
10)  organizowanie szkoleń i ćwiczeń dla samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu i gminy,
11)  współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie ochrony cywilnej, określanie zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynowanie jego funkcjonowania i kontrolowanie wykonywania wynikających stąd zadań na obszarze powiatu.
12)  nadzorowanie działalności  jednostek kultury fizycznej,
13)  prowadzenie spraw z zakresu planowania cywilnego:
           -  przygotowanie planów zarządzania kryzysowego;
           -  przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych;
           -  przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w  planie zarządzania kryzysowego;
           -  utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego;
           - przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania
             infrastruktury krytycznej;
           - zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami
             sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów.
14) zadania o których mowa w punkcie 14 powinny uwzględniać:
           -  zapewnienie funkcjonowania administracji publicznej w sytuacji kryzysowej;
           -  zapewnienie funkcjonowania i możliwości odtworzenia infrastruktury krytycznej;
           -  zapewnienie ciągłego monitorowania zagrożeń;
           -  racjonalne gospodarowanie siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych;
           - pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach
             kryzysowych.
15) prowadzenie spraw z zakresu obronności:
- akcja kurierska;
organizowanie kwalifikacji wojskowej dla gmin Powiatu Średzkiego
- ochrona obiektów szczególnie ważnych dla obronności;
- osiąganie gotowości obronnej przez Powiat – Miasto – Gmina (opracowanie i aktualizacja planów operacyjnych);
- opracowanie i aktualizacja programu mobilizacji gospodarki na terenie powiatu;
- przygotowywanie do zabezpieczenia służby zdrowia w czasie wojny;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu obronności w czasie pokoju;
- współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień i Wojewódzkim Sztabem Wojskowym;
- opracowanie i aktualizacja regulaminu Starostwa Powiatowego na czas wojny;
16) obsługa administracyjno – biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
17) prowadzenie spraw z zakresu rzeczy znalezionych
18) sprawy związane z przyznawaniem odznaczeń
19) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
 
 
 
Punkt Przetwarzania Informacji Niejawnej – Pełnomocnik do spraw Informacji Niejawnej
Zadania kancelarii:
1)    wykonywanie poleceń pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
2)    bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w jednostce organizacyjnej,
3)    zapewnienie rejestrowania, przechowywania, obiegu i wydawania dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub stanowiące „tajemnicę państwową”,
4)    udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne, oznaczonych klauzulą „poufne” lub stanowiące „tajemnicę państwową” osobom posiadającym stosowne poświadczenia bezpieczeństwa,
5)    egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
6)    kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej i jednostce organizacyjnej,
7)    prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,
8) odnotowywanie faktu zapoznania się przez osobę uprawnioną z dokumentem zawierającym informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w karcie zapoznania się z dokumentem

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Żałobniak Data wytworzenia informacji: 2011-03-24 11:17:09
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak Data wprowadzenia do BIP 2011-03-24 11:17:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-03-24 11:17:14
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Rutkowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 14:03:09
Artykuł był wyświetlony: 1878 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu