Zadania wydziału - Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-03-24 11:21:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania wydziału:
1)     podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego poprzez:
koordynację prac związanych z opracowywaniem i realizacją  tzw, dokumentów strategicznych tj.
a)            koordynację prac związanych z opracowywaniem i realizacją  tzw. dokumentów strategicznych tj.
-          Strategii Rozwoju  Powiatu,
-          Wieloletniego Planu Finansowego (WPF)
b)            współpraca  z ekspertami   zewnętrznymi w zakresie przygotowywania  dokumentów strategicznych oraz opracowywania analiz i badań na potrzeby organów Powiatu,
c)            monitoring wskaźników realizacji w/w dokumentów poprzez sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań, przy aktywnym udziale merytorycznych wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
d)            współpraca z gminami powiatu i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi podmiotami w  zakresie  przygotowania, finansowania i realizacji projektów partnerskich, w tym projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym,
e)            współpraca z gminami powiatu w zakresie informowania o wszystkich programach dostępnych dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków pomocy społecznej itp.,
f)             opiniowanie budżetu powiatu w części dotyczącej wydatków na  kulturę fizyczną i turystykę,
g)            organizacja lub współorganizacja imprez z wykorzystaniem bazy sportowo-rekreacyjnej na teranie powiatu,
h)            wnioskowanie o dofinansowanie budowy, przebudowy, remontów i eksploatacji obiektów sportowo-rekreacyjnych,
i)             organizacja kultury fizycznej i turystyki na terenie powiatu,
 
2)     pozyskiwanie dla Powiatu wszelkiego rodzaju funduszy zewnętrznych, a w szczególności korzystanie ze środków unijnych, poprzez:
a)            poszukiwanie kontaktów oraz źródeł finansowania przedsięwzięć Powiatu i powiatowych osób prawnych,
b)            bieżące  monitorowanie  wszystkich programów/funduszy/grantów   dostępnych   dla Powiatu, i powiatowych osób prawnych (projekty miękkie i twarde),
c)            współpracę z instytucjami zewnętrznymi i ekspertami wykonującymi usługi na rzecz samorządu w zakresie przygotowywania studiów wykonalności, ocen oddziaływania   na   środowisko   i   innych   dokumentów niezbędnych   do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne,
d)            koordynacja i nadzór nad przygotowaniem przez merytoryczne wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o fundusze zewnętrzne,
e)            przygotowywanie wniosków   aplikacyjnych   projektów,  o dofinansowanie których będzie ubiegać się Powiat, oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie
(w zależności od zasięgu i oddziaływania przewidzianych w projekcie działań),
f) koordynowanie działań związanych z wdrażaniem projektów przez merytoryczne wydziały Starostwa i ewentualnie jednostki organizacyjne Powiatu
(w zależności od specyfiki projektu),
g)            rozliczanie i monitoring projektów, na które Powiat otrzymał zewnętrzne dofinansowanie, przy aktywnej współpracy z merytorycznymi wydziałami Starostwa i ewentualnie jednostkami organizacyjnymi Powiatu (w zależności od specyfiki projektu),
h)            opracowywanie etapowych i końcowych sprawozdań merytorycznych z realizacji przedsięwzięć.
 
 
3)     współpraca z organizacjami pozarządowymi i młodzieżowymi, a także  małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz samorządem gospodarczym, poprzez:
a)            gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności organizacji pozarządowych,
b)            bieżące monitorowanie i informowanie (prasa, internet, poczta elektroniczna) o programach pomocowych dostępnych dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych,
c)            wstępne doradztwo  w zakresie przygotowania  wniosków  aplikacyjnych,    zarządzania projektem i rozliczania finansowego projektów
d)            przekazywanie informacji o instytucjach i ekspertach zewnętrznych wykonujących usługi w zakresie opracowywania: wniosków aplikacyjnych, biznes planów, itp.
e)            organizacja konferencji/szkoleń/warsztatów informujących o dostępnych   programach pomocowych,
f)             podejmowanie            działań            wspierających            powiatowy       rozwój małej i           średniej   przedsiębiorczości,
g)            współpraca z Młodzieżową Radą Powiatu Średzkiego oraz wspieranie i doradztwo w  zakresie działania tej Rady i podejmowanych przez nią inicjatyw,
h)            przygotowywanie rocznych lub wieloletnich programów współpracy Powiatu z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
i)             koordynowanie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, nadzór nad ich  wykonywaniem i rozliczaniem dotacji,
j)             współpraca z lokalnymi grupami, działania, które mają swój zakres działania obejmujący teren Powiatu Średzkiego
 
4)     public relations i promocja Powiatu, poprzez:
a)            informowanie o działaniach Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty i Starostwa Powiatowego oraz utrzymywanie kontaktów z mediami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,
b)            dbanie o pozytywny wizerunek medialny Powiatu i jego organów, w tym opracowywanie,  redagowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnopromocyjnych (informatory,  foldery, ulotki, afisze, materiały multimedialne), przygotowywanie artykułów polemicznych  odnoszących się do ewentualnej publicznej krytyki działań Powiatu, jego organów lub jednostek  organizacyjnych,a także przygotowywanie przemówień i wystąpień członków Zarządu Powiatu,
c)            zamieszczanie informacji i aktualizacja portalu internetowego Powiatu,
d)            współorganizowanie spotkań, uroczystości i imprez (sportowych, kulturalnych itp.) odbywających się pod patronatem powiatu i zapewnianie im odpowiedniej oprawy promocyjno-medialnej,
e)            promowanie potencjału powiatu oraz jego turystycznych i  kulturalnych walorów, a także współpraca w tym zakresie z gminami powiatu,
f)             gromadzenie informacji i danych o podmiotach gospodarczych z terenu Powiatu,
g)            zbieranie informacji i prowadzenie bazy wolnych obiektów i terenów do zagospodarowania występujących na terenie powiatu 
h)            promowanie wiedzy o powiecie,
i)             inicjowanie działań na rzecz rozwoju kontaktów z partnerskimi samorządami,
j)             reprezentowanie Powiatu w organizowanych krajowych i zagranicznych imprezach targowych, w których Powiat Średzki bierze udział.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Żałobniak Data wytworzenia informacji: 2011-03-24 11:21:32
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak Data wprowadzenia do BIP 2011-03-24 11:21:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-03-24 11:21:41
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Rutkowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 14:04:16
Artykuł był wyświetlony: 1572 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu