ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-03-24 11:21:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Zadania wydziału:
1) podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego poprzez:
koordynację prac związanych z opracowywaniem i realizacją tzw, dokumentów strategicznych tj.
a)    koordynację prac związanych z opracowywaniem i realizacją tzw. dokumentów strategicznych tj.
- Strategii Rozwoju Powiatu,
- Wieloletniego Planu Finansowego (WPF)
b)    współpraca z ekspertami   zewnętrznymi w zakresie przygotowywania dokumentów strategicznych oraz opracowywania analiz i badań na potrzeby organów Powiatu,
c)    monitoring wskaźników realizacji w/w dokumentów poprzez sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań, przy aktywnym udziale merytorycznych wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
d)    współpraca z gminami powiatu i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi podmiotami w zakresie przygotowania, finansowania i realizacji projektów partnerskich, w tym projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym,
e)    współpraca z gminami powiatu w zakresie informowania o wszystkich programach dostępnych dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków pomocy społecznej itp.,
f)     stworzenie forum wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami bezpośrednio odpowiedzialnymi za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w Powiecie i w poszczególnych gminach powiatu,
g)    opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu zagadnień rozwoju lokalnego,
h)    opiniowanie budżetu powiatu w części dotyczącej wydatków na kulturę fizyczną i turystykę,
i)      organizacja lub współorganizacja imprez z wykorzystaniem bazy sportowo-rekreacyjnej na teranie powiatu,
j)      wnioskowanie o dofinansowanie budowy, przebudowy, remontów i eksploatacji obiektów sportowo-rekreacyjnych,
k)    organizacja kultury fizycznej i turystyki na terenie powiatu,
 
2) pozyskiwanie dla Powiatu wszelkiego rodzaju funduszy zewnętrznych, a w szczególności korzystanie ze środków unijnych, poprzez:
a)    poszukiwanie kontaktów oraz źródeł finansowania przedsięwzięć Powiatu i powiatowych osób prawnych,
b)    bieżące monitorowanie wszystkich programów/funduszy/grantów   dostępnych   dla Powiatu, i powiatowych osób prawnych (projekty miękkie i twarde),
c)    współpracę z instytucjami zewnętrznymi i ekspertami wykonującymi usługi na rzecz samorządu w zakresie przygotowywania studiów wykonalności, ocen oddziaływania   na   środowisko   i   innych   dokumentów niezbędnych   do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne,
d)    koordynacja i nadzór nad przygotowaniem przez merytoryczne wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o fundusze zewnętrzne,
e)    przygotowywanie wniosków   aplikacyjnych   projektów, o dofinansowanie których będzie ubiegać się Powiat, oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie (w zależności od zasięgu i oddziaływania przewidzianych w projekcie działań),
f)     koordynowanie działań związanych z wdrażaniem projektów przez merytoryczne wydziały Starostwa i ewentualnie jednostki organizacyjne Powiatu (w zależności od specyfiki projektu),
g)    rozliczanie i monitoring projektów, na które Powiat otrzymał zewnętrzne dofinansowanie, przy aktywnej współpracy z merytorycznymi wydziałami Starostwa i ewentualnie jednostkami organizacyjnymi Powiatu (w zależności od specyfiki projektu),
h)   opracowywanie etapowych i końcowych sprawozdań merytorycznych z realizacji przedsięwzięć.
 
 
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi i młodzieżowymi, a także małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz samorządem gospodarczym, poprzez:
a)    gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności organizacji pozarządowych,
b)    bieżące monitorowanie i informowanie (prasa, internet, poczta elektroniczna) o programach pomocowych dostępnych dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych,
c)    wstępne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych,    zarządzania projektem i rozliczania finansowego projektów
d)    przekazywanie informacji o instytucjach i ekspertach zewnętrznych wykonujących usługi w zakresie opracowywania: wniosków aplikacyjnych, biznes planów, itp.
e)    organizacja konferencji/szkoleń/warsztatów informujących o dostępnych   programach pomocowych,
f)     podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej i średniej   przedsiębiorczości,
g)    współpraca z Młodzieżową Radą Powiatu Średzkiego oraz wspieranie i doradztwo w zakresie działania tej Rady i podejmowanych przez nią inicjatyw,
h)   przygotowywanie rocznych lub wieloletnich programów współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
i)     koordynowanie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, nadzór nad ich wykonywaniem i rozliczaniem dotacji,
j)         współpraca z lokalnymi grupami, działania, które mają swój zakres działania obejmujący teren Powiatu Średzkiego
 
4) public relations i promocja Powiatu, poprzez:
a)    informowanie o działaniach Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty i Starostwa Powiatowego oraz utrzymywanie kontaktów z mediami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,
b)    dbanie o pozytywny wizerunek medialny Powiatu i jego organów, w tym opracowywanie, redagowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych (informatory, foldery, ulotki, afisze, materiały multimedialne), przygotowywanie artykułów polemicznych odnoszących się do ewentualnej publicznej krytyki działań Powiatu, jego organów lub jednostek organizacyjnych,a także przygotowywanie przemówień i wystąpień członków Zarządu Powiatu,
c)    zamieszczanie informacji i aktualizacja portalu internetowego Powiatu,
d)    współorganizowanie spotkań, uroczystości i imprez (sportowych, kulturalnych itp.) odbywających się pod patronatem powiatu i zapewnianie im odpowiedniej oprawy promocyjno-medialnej,
e)    promowanie potencjału powiatu oraz jego turystycznych i kulturalnych walorów, a także współpraca w tym zakresie z gminami powiatu,
f)     gromadzenie informacji i danych o podmiotach gospodarczych z terenu Powiatu,
g)    zbieranie informacji i prowadzenie bazy wolnych obiektów i terenów do zagospodarowania występujących na terenie powiatu
h)   promowanie wiedzy o powiecie,
i)     inicjowanie działań na rzecz rozwoju kontaktów z partnerskimi samorządami,
j)     reprezentowanie Powiatu w organizowanych krajowych i zagranicznych imprezach targowych, w których Powiat Średzki bierze udział.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Żałobniak Data wytworzenia informacji: 2011-03-24 11:21:32
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak Data wprowadzenia do BIP 2011-03-24 11:21:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-03-24 11:21:41
Osoba, która zmieniła informację: Maria Pstrowska Data ostatniej zmiany: 2013-10-08 15:22:35
Artykuł był wyświetlony: 1480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu