ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Śląskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
NIP-913-14-50-317, REGON 931954078
55-300 Środa Śląska ul. Wrocławska 2,
tel. 071/317- 56 - 47 (wew. 213 lub 237)
tel. bezpośredni do kancelarii PINB  071/396 - 89 - 27
fax. 071/ 317 - 56 - 49
BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego znajduje się pod adresem: www.bip.srodaslaska.pinb.powiat.pl
 
 
STATUS PRAWNY, FORMA PRAWNA
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Śląskiej jest jednostką organizacyjną administracji rządowej nie posiadającej osobowości prawnej, wchodzący w skład zespolonej administracji powiatowej, prowadzonej w formie jednostki budżetowej.
ORGANIZACJA JEDNOSTKI
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [Powiatowy Inspektor] kieruje P.I.N.B.[Inspektoratem]. Powiatowy Inspektor, powoływany jest przez Starostę Powiatu na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 
Powiatowy Inspektor :
Mieczysław Knapek
tel. (071) 317 56 47 (wew. 213)
 
godziny i miejsce urzędowania:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2
- kancelaria Inspektoratu - pokój nr 38
-  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - pokój nr 26
poniedziałek, wtore, czwartki - od 7:30 do 15:30
środa - 7:30 do 17:00
piątek - 7:30 do 14:00

 
W skład Inspektoratu wchodzą komórki ds.:
- inspekcji (SI) – wykonuje : Powiatowy Inspektor – Mieczysław Knapek
- organizacyjno-administracyjna (S.A.)- wykonuje:
inspektor Urszula Marszałek,
referent ds. administracjnych  - Marta Markowska
referent ds. organizacyjno - administracyjnych - Aneta Jarząbek
 
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego zgodnie z art. 83. ust.1 , ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) poprzez prowadzenie :
 1. działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych,
 3. prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 4. prowadzenie postępowań wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
 5. współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej.
   
Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczególności :
 1. prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 2. prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
 3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.
   
Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności :
 1. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
 2. gospodarka sprzętowa,
 3. obsługa sekretariatu,
 4. prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,
 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.
   
ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [Powiatowy Inspektor] organ pierwszej instancji.
Powiatowy Inspektor - Mieczysław Knapek
Inspektor  – Urszula Marszałek
referent ds. administracyjnych - Marta Markowska
referent ds. organizacyjno - administracyjnych - Aneta Jarząbek
 
Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU

Organ kontroli państwowej i ochrony prawa, własność Skarbu Państwa.
 
 
SPOSÓB STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH ORAZ TREŚĆ AKTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
 
 
Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień na podstawie Prawa budowlanego w trybie określonym w KPA.
Uprawnienia do nakładania grzywien i mandatów za wykroczenia (art. 92 i 93).
 
Obowiązek zawaidamiania Prokuratury Rejonowej  o możliwości popełnienia przestępstwa (art. 90, 91, 91 a)
Postanowienia – wstrzymanie robót budowlanych (art.48 ust.2, art.49b ust.2, art.50 ust.1),
 • wstrzymanie użytkowania (w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania - art.71a)
 • nakładanie opłat legalizacyjnych w w/w przypadkach
Decyzje – nakaz rozbiórki (art.48 i 49b)
 • nakaz rozbiórki , zaniechania robót i przywrócenie obiektu do stanu poprzedniego (art.51ust.1.pkt1, art.51ust.3 pkt2, art.51ust.5 )
 • nakaz wykonania określonych czynności (art.51ust.1pkt.2)
 • pozwolenie na wznowienie robót (art.51ust.4)
 • nakaz wykonania kontroli lub opracowania ekspertyzy (art.62ust.3)
 • nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66ust.1)
 • nakaz rozbiórki i uporządkowania terenu (art.67 ust. 1)
 • nakaz opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania budynku mieszkalnego (art. 68 pkt.1)
 • nakaz przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania (w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania - art.71a)
 • zakres i termin wykonania niezbędnych robót (art. 78 ust. 1)
   
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW
W trybie art.35 i następnie zgodnie z art. 61, art. 123 oraz art. 104  lub 105 kpa
 
INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH:
 • Rejestr spraw wpływających
 • Rejestr wydanych decyzji nakazowych
 • Rejestr wydanych postanowień
 • Rejestr wniosków o udostępnianie danych osobowych
 • Rejestr dzienników budów na wznowienie robót
 • Rejestr wszczętych postępowań egzekucyjnych
 • Rejestr decyzji pozwoleń na użytkowanie i zgłoszeń zakończenia budowy
 • Rejestr zgłoszeń rozpoczęcia budowy
 • Ewidencja obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania
   
ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH:
 
 • przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i notatek w obecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie sprawy w trakcie postępowania administracyjnego. Uprawnionym do uzyskania informacji jest osoba będąca stroną w sprawie lub osoba upoważniona przez stronę oraz osoby wykonujące prawo do informacji publicznej nie mającego interesu prawnego lub faktycznego w sprawie (udostępnia się treść i postać dokumentów urzędowych – treść decyzji i postanowień, przebieg i efekt kontroli, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotu dokonującego kontroli).
 • udzielenie informacji ustnej w zakresie prawa budowlanego. Uprawnionym do uzyskania informacji jest każda osoba fizyczna i prawna.
 • ewidencja obiektów wielkogabarytowych.
 • ewidencja zgłoszeń w trybie art. 70 ust. 2

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mieczysław Knapek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mieczysław Knapek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-18 11:43:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Łaziuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-18 11:43:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-29 09:36:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »