ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Dzierżawa lub przedłużenie umowy dzierżawy działek Skarbu Państwa

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Inne sprawy dot. transportu ciężarowego i transportu osób

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Karta parkingowa

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Lokalizacja w pasie drogowym obcej infrastruktury

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Lokalizacja zjazdu

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Przyznanie nieodpłatnie na własność działki rolnej dożywotniej

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Przyznanie nieodpłatnie na własność działki siedliskowej

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Rejestracja Sprzętu Pływajacego Służącego do Amatorskiego Połowu Ryb

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Sprzedaż nieruchomości Powiatu

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

test

Biuro Rady Powiatu

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Umowy najmu i przedłużenie umów najmu na lokale należące do Powiatu Średzkiego rozliczenia miesięczne za dostawę mediów

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Ustanawianie służebności na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz Powiatu

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Uzgodnienie projektu zjazdu

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Wpis do rejestru zwierząt

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Wycinka drzew i zakrzaczeń w pasie drogowym

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Wycinka drzew lub krzewów na działkach Skarbu Państwa

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Wydanie Karty Wędkarskiej Lub Karty Łowiectwa Podwodnego

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Wydawanie opinii dotyczących uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Wydawanie zaświadczeń o statusie działki w kontekście uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzenia obcego w pasie drogowym

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu docelowego i zastępczego

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Zezwolenia i Wypisy z Zezwolenia na wykonywanie regularnych (lub specjalnych) przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Zezwolenia na poruszanie się pojazdów po drogach powiatowych o ograniczonym tonażu

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Zezwolenia na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, uroczystości kościelnych, dni Środy Śląskiej i innych imprez z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów (w stosunku do drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością gminy)

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zgłaszanie spraw dotyczących stanu technicznego dróg powiatowych oraz spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

Zgłoszenie Jednostki Plywającej

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej