ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 10/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 10/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: geolog

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

Wymiar etatu: 1/4 etatu

Ilość etatów: jeden

Wydział: Wydział Środowiska i Rolnictwa

Data udostępnienia: 2023-09-11

Ogłoszono dnia: 2023-09-11

Termin składania dokumentów: 2023-09-22 14:00:00

Nr ogłoszenia: 10/2023

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Na dane stanowisko może ubiegać się osoba, która:
1)   jest obywatelem polskim,
2) jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)  posiada wykształcenie wyższe o profilu geologia
6) posiada co najmniej 5 –letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku geologa lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług geologicznych,
7) posiada uprawnienia geologiczne kat. III, V, VII,
8) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
b. Wymagania dodatkowe:
a) prawo jazdy kat. B i własny samochód
b) samodzielność, inicjatywa, umiejętność podejmowania decyzji i pracy pod presją czasu,
c) wysoka kultura osobista,
d) dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
e)kreatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w zespole,
f) zaangażowanie w wykonywane działania,
g) umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów,
h) znajomość ustawy :
- Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych w tym zakresie,
- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
- Prawo ochrony środowiska,
- o samorządzie powiatowym,
- znajomość  ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- znajomość  ustawy o odpadach
- znajomość  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
i) biegła znajomość obsługi komputera (aplikacje WORD, EXCEL),

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania   i stosowania ustawy, w tym udzielanie koncesji oraz kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych w tym m.in.
1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
  1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością  górniczą nie przekracza 2 ha,
  2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 ,
  3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;
odmowa udzielania koncesji, przenoszenie koncesji, stwierdzanie wygaśnięcia koncesji oraz dokonywanie ich zmian;
2. wydawanie decyzji wzywających przedsiębiorcę do niezwłocznego usunięcia naruszeń wymagań ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności dotyczących ochrony  środowiska  lub racjonalnej gospodarki złożem albo niewypełniania warunków określonych w udzielonej koncesji,   w tym niepodejmowania określonej nią działalności albo trwale zaprzestanego jej wykonywania;
3. cofanie lub ograniczanie zakresu udzielonych koncesji bez odszkodowania dla przypadków wskazanych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze;
4. wydawanie decyzji zatwierdzających i odmawiających zatwierdzenia projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji;
5.przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
6.wydawanie decyzji zatwierdzającej lub odmawiającej zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej i geologiczno – inżynierskiej;
7. przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych, w tym z wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
8. gromadzenie, przechowywanie, chronienie i udostępnianie informacji geologicznej;
9. wydawanie decyzji dotyczących opłat eksploatacyjnych, dodatkowych i podwyższonych,
10. sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze,  w tym racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin, wypełniania warunków koncesji, w granicach właściwości rzeczowej i miejscowej;
11. prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego,
12. opiniowanie projektów planów miejscowych, projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie projektów decyzji w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
13.wydawanie decyzji dotyczących rekultywacji gruntów
14.sprawowanie kontroli dotyczących rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych
15.wydawanie decyzji dotyczących opłat wynikających z niewykonania decyzji rekultywacyjnych

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w pomieszczeniu biurowym na 2 piętrze budynku (brak windy) przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi. Kontakty pracownika z petentami są na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z zakresem obowiązków i obowiązującymi przepisami i zasadami. Częste wyjazdy w teren.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze tj. w sierpniu 2023r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczył progu 6%.

V. Wymagane dokumenty:

)    podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
b)    podpisany list motywacyjny,
c)    podpisany dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów - kserokopie),
d)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego w zakładce „Informacje urzędu”:- dodatkowe wzory dokumentów),
e)  podpisane oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zawarta w nim klauzula informacyjna (do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego w zakładce „Informacje urzędu”:- dodatkowe wzory dokumentów),
f)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku geologa (np. zaświadczenia o ukończonych szkoleniach itp.- kserokopie),
g)   świadectwa pracy (kserokopie),
h)  oświadczenie o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 18 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych pod warunkiem znalezienia się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
j) w przypadku obywateli Unii Europejskiej lub obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
k) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub pozostających lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-09-22 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać zakopertowane osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2 (sekretariat pok.201) lub pocztą na adres Starostwa, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko geologa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej ” w terminie do dnia 22.09.2023r. do godz. 14.00.
O terminie  złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, muszą być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r  poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282 z późn. zm.)”.          

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

1.
Administratorem Danych Osobowych jest  Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej .
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest na dres mailowy  iodo@powiat-sredzki.pl lub na adres administratora
3.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Pani/Pana zatrudnieniem zgodnie z ustawą Kodeks Pracy oraz ustawą o pracownikach samorządowych
4.
Przechowywanie dokumentów dotyczących Pani/Pana danych osobowych dotyczących zatrudnienia będzie przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych po ustaniu stosunku pracy.
5.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6.
Podanie wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do zatrudnienia
7.
Ma  Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
8.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9.
Dane osobowe przez Panią/Pana udostępnione nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Żałobniak, Zdzisław Zygan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-11 14:45:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Moheit vel Makowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-11 14:47:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Renata Moheit vel Makowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-11 14:47:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony