ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: jeden

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Data udostępnienia: 2024-05-13

Ogłoszono dnia: 2024-05-13

Termin składania dokumentów: 2024-05-24 14:00:00

Nr ogłoszenia: 6/2024

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Na dane stanowisko może ubiegać się osoba, która:
1)   jest obywatelem polskim,
2) jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)  posiada wykształcenie co najmniej średnie o profilu geodezja i kartografia,
6) posiada co najmniej 3 – letni staż pracy, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany,
7) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
b. Wymagania dodatkowe:
a) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, obowiązkowość, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
b) znajomość przepisów z zakresu  prawa geodezyjnego i kartograficznego,
c) mile widziane doświadczenie w pracy przy zasobie geodezyjnym lub w wykonawstwie geodezyjnym,
d) znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania TURBOEWID ( EWID2007 GEOMATYKA KRAKÓW)
e) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie dla obszaru powiatu bazy danych EGiB w tym jej aktualizacja i udostępnianie
 2. Prowadzenie dla obszaru powiatu zbiorów danych GESUT, BDOT500, BDSOG w zakresie aktualizacji i udostępniania
 3. Zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych
 4. Sporządzanie zestawień na podstawie danych zgromadzonych w bazach
 5. Współpraca z innymi organami służby geodezyjnej i kartograficznej przy utrzymaniu Zintegrowanego Systemu o Nieruchomościach (ZSiN) w tym, min.: zasilanie centralnego repozytorium
 6. Przekazywanie danych do Państwowego Rejestru Granic (PRG)
 7. Przekazywanie danych do rejestru TERYT
 8. Archiwizacja oraz klauzulowanie i wpisywanie do ewidencji materiałów zasobu, materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych
 9. Inne prace zlecone przez Kierownika Wydziału, Geodetę powiatowego, Starostę i Wicestarostę.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w pomieszczeniu biurowym na 1 piętrze budynku (brak windy) przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi. Kontakty pracownika z petentami są na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z zakresem obowiązków i obowiązującymi przepisami i zasadami.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

w kwietniu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

a)    podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
b)    podpisany list motywacyjny,
c)    podpisany dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów - kserokopie),
d)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego w zakładce „Informacje urzędu”:- dodatkowe wzory dokumentów),
e)  podpisane oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zawarta w nim klauzula informacyjna (do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego w zakładce „Informacje urzędu”:- dodatkowe wzory dokumentów),
f)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku geodety(np. zaświadczenia o ukończonych szkoleniach itp.- kserokopie),
g)   świadectwa pracy (kserokopie),
h)  oświadczenie o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 18 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych pod warunkiem znalezienia się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
j) w przypadku obywateli Unii Europejskiej lub obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
k) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub pozostających lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-05-24 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać zakopertowane osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2 (sekretariat pok.201) lub pocztą na adres Starostwa, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej ” w terminie do dnia 24.05.2024r. do godz. 14.00.
O terminie  złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, muszą być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r  poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282 z późn. zm.)”.          

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

1.
Administratorem Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej .
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest na  adres email iodo@powiat-sredzki.pl
3.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 221  ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2018.108 j.t.)
4.
Przechowywanie dokumentów aplikacyjnych będzie trwało do zakończenia okresu rekrutacji, po tym okresie zostaną one komisyjnie zniszczone.
5.
Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6.
Podanie danych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek brak powyższej zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości rozpoznania dokumentów aplikacyjnych celem zatrudnienia.
7.
Mam prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.);
8.
Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9.
Dane osobowe przeze mnie udostępnione nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Łukaszek, Mariusz Żałobniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-13 14:06:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Moheit vel Makowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-13 14:06:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Renata Moheit vel Makowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-13 14:06:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony