Zadania wydziału - Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania wydziału Mienia i Infrastruktury Drogowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-03-24 10:47:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej [MiD] – Kierownik
 
Zadania z zakresu dróg: 
 
1)          opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2)          opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3)          pełnienie funkcji inwestora w przypadku remontów bieżących dróg,
4)          utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5)          realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6)          przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7)          koordynacja robót w pasie drogowym,
8)          Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9)          prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
10)       sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
11)       przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
12)       wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
13)       przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
14)       przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
15)       wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
16)       dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
17)       utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
18)       wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
19)       wnioskowanie o nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
20)       zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych,
21)       wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu, jeżeli masa nacisku osi lub wymiary przekraczają dopuszczalne normy,
22)       przeprowadzanie egzaminów z topografii Powiatu na upoważnienia TAXI,
23)       opiniowanie projektów organizacji ruchu zastępczego i docelowego,
24)       koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
25)       opiniowanie projektów likwidacji linii kolejowych lub ich części oraz przejmowanie likwidowanych linii,
 
Zadania z zakresu mienia powiatu:
1)           gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Średzkiego, w tym między innymi:
a)            prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Powiatu,
b)            sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu,
c)            nabywanie nieruchomości na rzecz Powiatu, w tym komunalizacja mienia Skarbu
Państwa,
d)            zbywanie nieruchomości z zasobu Powiatu,
e)            udostępnianie nieruchomości Powiatu osobom trzecim i jednostkom organizacyjnym
Powiatu i rozliczanie kosztów z tym związanych   
f)             podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych w odniesieniu do nieruchomości Powiatu, w tym w szczególności w postępowaniach o wpis do księgi wieczystej nieruchomości,
g)            przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu Średzkiego,
2)           gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i będącymi w administracji Starosty Średzkiego - jako zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym między innymi:
a)            prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
b)            sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
c)            zapewnianie wycen nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa,
d)            dzierżawa nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa,
e)            najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych Skarbu Państwa,
f)             zbywanie, za zgodą wojewody, nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, w tym ich oddawanie w użytkowanie wieczyste, w szczególności w drodze postępowania przetargowego,
g)            oddawanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym,
h)            wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażanie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej,
i)             naliczanie i aktualizowanie należności z tytułu udostępniania nieruchomości oraz rozpatrywanie wniosków o odroczenie płatności, rozkładanie ich na raty bądź umarzanie tychże należności, w tym w szczególności należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
j)             zabezpieczanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
k)            podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa, w tym w szczególności w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, zasiedzenie nieruchomości oraz wpis do księgi wieczystej nieruchomości,
l)             przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty Średzkiego w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
3)           prowadzenie spraw dotyczących zwrotu działek siedliskowych na rzecz byłych rolników, którzy zdali gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne, lub na rzecz spadkobierców tych osób,
4)           prowadzenie spraw dotyczących zwrotu działek dożywotnich na rzecz byłych rolników, którzy zdali gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne, lub na rzecz zstępnych tych osób,
5)           realizacja procedur związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności w trybie w trybie decyzji administracyjnych na rzecz osób fizycznych,
6)           prowadzenie spraw związanych z realizacją roszczeń „zabużańskich” w ramach zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa, będącego w administracji Starosty Średzkiego i dopuszczonego ustawowo do wykorzystania w ten sposób,
7)           rozpatrywanie wniosków obywateli w sprawach zwrotu nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa,
8)           prowadzenie spraw związanych z darowizną nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Średzkiego na cele publiczne, zamianą nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego,
9)           prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości, wypłaty odszkodowań i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
10)        przygotowywanie zezwoleń Starosty Średzkiego na czasowe ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w przypadku braku zgody jej właściciela lub użytkownika wieczystego na jej zajęcie w związku z prowadzonymi inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, poszukiwaniem, rozpoznawaniem i eksploatacją kopalin lub koniecznością zapobieżenia znacznej szkodzie, 11)  rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na trwałe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, będących w administracji Starosty Średzkiego, lub nieruchomości Powiatu Średzkiego, będących w administracji Zarządu Powiatu,  w przypadku realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
12)               rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, będących w administracji Starosty Średzkiego,  lub nieruchomości Powiatu Średzkiego, będących w administracji Zarządu Powiatu, w przypadku realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej,
13)               prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem skomunalizowanych nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gmin,
14)               prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zajętych pod drogi krajowe,
15)               prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców,
16)               prowadzenie spraw związanych z uwłaszczaniem spółdzielni mieszkaniowych na gruntach będących własnością Skarbu Państwa,
17)               prowadzenie spraw związanych z stwierdzaniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o ustanowieniu użytkowania na rzecz spółdzielni, osób fizycznych, a także innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych,
18)               przygotowywanie decyzji Starosty Średzkiego o przekazaniu gruntów w zarząd organom wojskowym w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie ustawy o
zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
19)               przygotowywanie orzeczeń Starosty Średzkiego o wykonaniu aktu nadania poświadczających nabycie prawa własności gospodarstw rolnych przez osadników na ziemiach odzyskanych,
20)               utrzymywanie powiatowych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej ,
21)               gospodarowanie  budynkami Starostwa,
22)               planowanie remontów i inwestycji na nieruchomościach Powiatu Średzkiego i Skarbu Państwa,
23)               ochrona zabytków nieruchomych poprzez:
a)            zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
b)            zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków,
c)            udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków,
d)            przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę,
e)            kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków,
f)             uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowisk,
24)               umieszczaniu na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego, iż zabytek podlega ochronie,
25)               koordynacja i realizacja zadań w zakresie zbywania ruchomości przyjętych na mienie Powiatu
26)               Wyznaczanie jednostki do usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy — Prawo o ruchu drogowym.
27)               Rozliczanie płatności za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy — Prawo o ruchu drogowym.
28)               Przeprowadzanie postępowań w/s przepadku nieodebranych pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy — Prawo o ruchu drogowym.
29)             Sporządzanie projektów uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
30)               Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu – ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z 18.08.2011r. ( dz. U. z 2016r., poz.656)
31)               Sporządzanie projektów uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających - ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z 18.08.2011r. ( dz. U. z 2016r., poz.656)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Żałobniak Data wytworzenia informacji: 2011-03-24 10:47:10
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak Data wprowadzenia do BIP 2011-03-24 10:47:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-03-24 10:47:18
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Rutkowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 13:25:54
Artykuł był wyświetlony: 2119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu